Jak pracuji

Jaký přístup používám

jaroskaPři své práci s klienty vycházím především z přístupu tzv. Gestalt terapie. Jedná se o psychoterapeutický směr, který…
… se zaměřuje na rozpoznání toho, jak aktuálně utváříme své problémy, jak sami přispíváme k tomu, co „se nám děje“, a také na uvědomění si a přijetí zodpovědnosti za to, jak se k tomu postavíme a jak s tím naložíme;
… se spíše než na rozsáhlé zkoumání minulosti nebo plánování budoucnosti zaměřuje na přítomnost;
… respektuje provázanost těla a mysli (psychiky) a pracuje také s tělesnými pocity a emocemi, které mohou obsahovat důležité zprávy o tom, co se děje a co je potřeba udělat, a díky tomu umožňuje oslovit i psychosomatické problémy;
… chápe člověka jako celistvou bytost, která dokáže přirozeným způsobem najít řešení pro svou situaci, dáme-li jí k tomu příležitost.

V případě potřeby modifikuji svůj přístup tak, aby co nejlépe odpovídal potřebám klienta. Za tímto účelem integruji do své práce i prvky jiných přístupů (focusing, relaxační techniky, systemický nebo psychodynamický způsob práce). Při práci využívám kromě svých odborných zkušeností a teoretických znalostí také soudobé vědecké poznatky z psychoterapeutického výzkumu a metody, které podporují účinnost psychoterapie a poradenství.

Pro mou práci je charakteristické, že nenabízím klientům hotová a rychlá řešení. Místo toho jim pomáhám nacházet širší význam jejich potíží, a rozšiřovat tak prostor pro nalezení jejich vlastního optimálního řešení.

Specifika párové terapie

Existují různé přístupy k práci s párem. Osobně zastávám stanovisko, že je potřeba, aby se oba partneři všech sezení účastnili společně – tak, aby vše, co zazní, zaznělo přede všemi a nevznikala žádná tajemství mezi jedním z partnerů a terapeutem.

Párová sezení bývají obvykle delší (75-80 minut), aby každý z partnerů měl dostatek prostoru vyjádřit se i naslouchat tomu druhému. V případě intenzivní párové terapie s týdenní frekvencí setkání je možná i kratší délka sezení (45-50 minut).

Cílem párové terapie primárně není vyřešit problémy jednotlivce, ale podpořit vzájemný vztah a fungování páru. Jako terapeut se nestavím na stranu jednoho z partnerů, ani nehodnotím chování nebo postoje jednoho či druhého. Svůj úkol vnímám ve vytvoření bezpečné atmosféry, pomoci ve vyjádření potřeb a tužeb obou partnerů a zprostředkování vzájemného porozumění. Na tomto základě pak rozvíjíme dialog směřující k plnějšímu a spokojenějšímu vztahu. Párovou terapii je samozřejmě možné kombinovat s individuální terapií, ovšem ne u téhož terapeuta.

Etická stránka mé práce

Respektuji principy obsažené v etickém kodexu Evropské psychoterapeutické asociace (česky zde), který je v současné době uznáván jako jeden z nejvýznamnějších světových standardů pro psychologickou a psychoterapeutickou práci. Svou práci, samozřejmě při naprostém zachování anonymity a důvěrnosti, pravidelně konzultuji s dalšími zkušenými kolegy.

Právní rámec

Psychoterapii poskytuji v rámci péče o zdraví podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2636 a následující. Má péče není zdravotní službou ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách.